മലയാളം ഓപ്ഷണൽ 2022:

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ മലയാളം ഐച്ഛിക വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് 2022 -ലെ പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രേത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു.

പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ .

സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള 12 യൂണിറ്റുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലളിതവും, വിശദവുമായ ക്ലാസുകൾ.

പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകൾ.

ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള മുൻകാലവർഷ ചോദ്യങ്ങളും,വരും വർഷങ്ങളിൽ ചോദിക്കാൻ
സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകൾ.

ആവശ്യാനുസരണം നടത്തുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ.

Course Curriculum

Malayalam Optional
PAPER - 1 2022
Malayalam Syllabus
Malayalam Syllabus – PDF 00:10:00
1.1. Pradanappetta Sidhandangal
Pradanappetta Sidhandangal Part 1 – Class 00:49:00
Pradanappetta Sidhandangal Part 2 – Class 00:33:00
Pradanappetta Sidhandangal Part 3 – Class 00:43:00
Pradanappetta Sidhandangal Part 4 – Class 00:41:00
Pradanappetta Sidhandangal – PDF 00:10:00
1.2. Keralapaniniyude 6 Nayangal
Keralapaniniyude 6 Nayangal Part 1 – Class 01:05:00
Keralapaniniyude 6 Nayangal Part 2 – Class 00:44:00
Keralapaniniyude 6 Nayangal – PDF 00:10:00
1.3. Pattu Prasthanam
Pattu Prasthanam Part 1 – Class 00:48:00
Pattu Prasthanam Part 2 – Class 00:33:00
Pattu Prasthanam Part 3 – Class 00:45:00
Pattu Prasthanam – PDF 00:10:00
2.1. Manipravalam - Bhasha
Manipravalam – Bhasha Part 1 – Class 00:44:00
Manipravalam – Bhasha Part 2 – Class 00:38:00
Manipravalam – Bhasha Part 3 – Class 00:45:00
Manipravalam – Bhasha – PDF 00:10:00
2.2. Nadodi Vinjaneeyam
Nadodi Vinjaneeyam Part 1 – Class 00:48:00
Nadodi Vinjaneeyam Part 2 – Class 00:32:00
Nadodi Vinjaneeyam – PDF 00:10:00
2.3. Pracheena Malayala Gadhyangal
Pracheena Malayala Gadhyangal Part 1 – Class 00:48:00
Pracheena Malayala Gadhyangal Part 2 – Class 00:32:00
Pracheena Malayala Gadhyangal – PDF 00:10:00
3.1. Pana Kilippat, Thullal
Pana Kilippat, Thullal Part 1 – Class 00:42:00
Pana Kilippat, Thullal Part 2 – Class 00:22:00
Pana Kilippat, Thullal Part 3 – Class 00:26:00
Pana Kilippat, Thullal – PDF 00:10:00
3.2. Indian vaidesika mishinarimar nalkiya sambhavanakal
Indian vaidesika mishinarimar nalkiya sambhavanakal Part 1 – Class 00:32:00
Indian vaidesika mishinarimar nalkiya sambhavanakal Part 2 – Class 00:27:00
Indian vaidesika mishinarimar nalkiya sambhavanakal – PDF 00:10:00
3.3. Samakalina Malayalathinte Swabhavasaviseshathakal
Samakalina Malayalathinte Swabhavasaviseshathakal Part 1 – Class 00:42:00
Samakalina Malayalathinte Swabhavasaviseshathakal Part 2 – Class 00:43:00
Samakalina Malayalathinte Swabhavasaviseshathakal – PDF 00:10:00
4.1. Pracheena Madhyakala Sahithyam
Pracheena Madhyakala Sahithyam Part 1 – Class 01:00:00
Pracheena Madhyakala Sahithyam Part 2 – Class 00:48:00
Pracheena Madhyakala Sahithyam – PDF 00:10:00
4.2. Manipravalam - Sahithyam
Manipravalam – Sahithyam Part 1 – Class 00:57:00
Manipravalam – Sahithyam Part 2 – Class 00:50:00
Manipravalam – Sahithyam – PDF 00:10:00
4.3. Nadodi Sahithyam
Nadodi Sahithyam Part 1 – Class 00:42:00
Nadodi Sahithyam Part 2 – Class 00:30:00
Nadodi Sahithyam – PDF 00:10:00
4.4. Kilipattu, Thullal, Mahakavyam
Kilipattu, Thullal, Mahakavyam Part 1 – Class 00:34:00
Kilipattu, Thullal, Mahakavyam Part 2 – Class 00:41:00
Kilipattu, Thullal, Mahakavyam Part 3 – Class 00:46:00
Kilipattu, Thullal, Mahakavyam – PDF 00:30:00
5.1. Venmanikavikalum Samakalikarum
Venmanikavikalum Samakalikarum Part 1 – Class 00:48:00
Venmanikavikalum Samakalikarum Part 2 – Class 00:56:00
Venmanikavikalum Samakalikarum – PDF 00:10:00
5.2. Kalpanikathayude Avirbhavam
Kalpanikathayude Avirbhavam Part 1 – Class 01:14:00
Kalpanikathayude Avirbhavam Part 2 – Class 00:48:00
Kalpanikathayude Avirbhavam Part 3 – Class 00:39:00
Kalpanikathayude Avirbhavam – PDF 00:10:00
5.3. Kavitha Sahithyam - Kavithrayathinu Sesham
Kavitha Sahithyam – Kavithrayathinu Sesham Part 1 – Class 01:07:00
Kavitha Sahithyam – Kavithrayathinu Sesham Part 2 – Class 01:03:00
Kavitha Sahithyam – Kavithrayathinu Sesham – PDF 00:10:00
6.1. Nadakam
Nadakam Part 1 – Class 00:57:00
Nadakam Part 2 – Class 00:58:00
Nadakam Part 3 – Class 00:49:00
Nadakam – PDF 00:10:00
6.2. Novel
Novel Part 1 – Class 01:02:00
Novel Part 2 – Class 01:06:00
Novel Part 3 – Class 01:05:00
Novel Part 4 – Class 01:00:00
Novel – PDF 00:10:00
6.3. Cherukadha
Cherukadha Part 1 – Class 01:07:00
Cherukadha Part 2 – Class 01:04:00
Cherukadha Part 3 – Class 01:02:00
Cherukadha Part 4 – Class 00:52:00
Cherukadha – PDF 00:10:00
6.4. Jeevacharithram, Athmakadha
Jeevacharithram, Athmakadha – Class 01:10:00
Jeevacharithram, Athmakadha – PDF 00:10:00
6.4. Sancharyam sahithyam, Upanyasahithyam
Sancharyam sahithyam – Class 00:48:00
Upanyasahithyam – Class 00:41:00
Sancharyam sahithyam, Upanyasahithyam – PDF 00:20:00
6.4. Niroopanam
Niroopanam Part 1 – Class 01:04:00
Niroopanam Part 2 – Class 00:50:00
Niroopanam Part 3 – Class 00:50:00
Niroopanam Part 4 – Class 01:09:00
Niroopanam – PDF 00:10:00
PAPER - 2 2022
1.1 Ramacharitham
Ramacharitham Part 1 – Class 00:52:00
Ramacharitham Part 2 – Class 00:48:00
Ramacharitham – PDF 00:15:00
1.2 Kannassaramayanam
Kannassaramayanam Part 1 – Class 00:50:00
Kannassaramayanam Part 2 – Class 00:46:00
Kannassaramayanam – PDF 00:15:00
1.3 Unnuneeli Sandesham
Unnuneeli Sandesham Part 1 – Class 00:41:00
Unnuneeli Sandesham Part 2 – Class 00:39:00
Unnuneeli Sandesham Part 3 – Class 00:46:00
Unnuneeli Sandesham – PDF 00:10:00
1.4 Beeshmaparvam
Beeshmaparvam Part 1 – Class 00:41:00
Beeshmaparvam Part 2 – Class 00:39:00
Beeshmaparvam Part 3 – Class 00:46:00
Beeshmaparvam Part 4 – Class 00:32:00
Beeshmaparvam Part 5 – Class 00:00:00
Beeshmaparvam – PDF 00:15:00
2.1 Chinthavishtayaya Seetha
Chinthavishtayaya Seetha Part 1 – Class 00:41:00
Chinthavishtayaya Seetha Part 2 – Class 00:39:00
Chinthavishtayaya Seetha Part 3 – Class 00:46:00
Chinthavishtayaya Seetha Part 4 – Class 00:50:00
Chinthavishtayaya Seetha Part 5 – Class 00:32:00
Chinthavishtayaya Seetha – PDF 00:15:00
2.2 Kudiozhikal
Kudiozhikal Part 1 – Class 00:57:00
Kudiozhikal Part 2 – Class 00:38:00
Kudiozhikal Part 3 – Class 00:46:00
Kudiozhikal Part 4 – Class 00:39:00
Kudiozhikal Part 5 – Class 00:55:00
Kudiozhikal – PDF 00:10:00
2.3 Perunthachan
Perunthachan Part 1 – Class 01:01:00
Perunthachan Part 2 – Class 00:44:00
Perunthachan – PDF 00:10:00
2.4 Theevandiyile Pattu
Theevandiyile Pattu Part 1 – Class 00:57:00
Theevandiyile Pattu Part 2 – Class 00:50:00
Theevandiyile Pattu – PDF 00:10:00
3.1 Bhoomikoru Charamageetham
Bhoomikoru Charamageetham Part 1 – Class 00:59:00
Bhoomikoru Charamageetham Part 2 – Class 00:41:00
Bhoomikoru Charamageetham – PDF 00:10:00
3.2. Kurukshethram
Kurukshethram Part 1 – Class 00:57:00
Kurukshethram Part 2 – Class 01:00:00
Kurukshethram Part 3 – Class 00:58:00
Kurukshethram – PDF 00:10:00
4.1 Indulekha
Indulekha Part 1 – Class 01:01:00
Indulekha Part 2 – Class 01:01:00
Indulekha Part 3 – Class 01:26:00
Indulekha – PDF 00:10:00
4.2 Chemmeen
Chemmeen Part 1 – Class 01:05:00
Chemmeen Part 2 – Class 01:00:00
Chemmeen Part 3 – Class 01:01:00
Chemmeen – PDF 00:10:00
4.3 Khasakinte Ithihasam
Khasakinte Ithihasam Part 1 – Class 01:03:00
Khasakinte Ithihasam Part 2 – Class 00:34:00
Khasakinte Ithihasam Part 3 – Class 00:26:00
Khasakinte Ithihasam Part 4 – Class 01:01:00
Khasakinte Ithihasam Part 5 – Class 00:38:00
Khasakinte Ithihasam Part 6 – Class 00:34:00
Khasakinte Ithihasam Part 7 – Class 00:31:00
Khasakinte Ithihasam – PDF 00:10:00
5.1 Vanaprastham
Vanaprastham Part 1 – Class 01:16:00
Vanaprastham Part 2 – Class 01:03:00
Vanaprastham Part 3 – Class 00:52:00
Vanaprastham – PDF 00:10:00
5.2 Higuitta
Higuitta Part 1 – Class 00:52:00
Higuitta Part 2 – Class 00:30:00
Higuitta Part 3 – Class 01:08:00
Higuitta Part 3 – Class 01:08:00
Higuitta Part 4 – Class 01:18:00
Higuitta Part 5 – Class 00:25:00
Higuitta Part 6 – Class 01:04:00
Higuitta – PDF 00:10:00
5.3 1128- il Crime 27
1128- il Crime 27 Part 1 – Class 00:50:00
1128- il Crime 27 Part 2 – Class 00:39:00
1128- il Crime 27 – PDF 00:10:00
6.1 Bharatha Paryadanam
Bharatha Paryadanam Part 1 – Class 01:04:00
Bharatha Paryadanam Part 2 – Class 01:06:00
Bharatha Paryadanam Part 3 – Class 01:14:00
Bharatha Paryadanam Part 4 – Class 01:04:00
Bharatha Paryadanam – PDF 00:10:00
6.2 Nakshatrangalude Snehabhajanam
Nakshatrangalude Snehabhajanam Part 1 – Class 00:51:00
Nakshatrangalude Snehabhajanam Part 2 – Class 00:43:00
Nakshatrangalude Snehabhajanam Part 3 – Class 01:03:00
Nakshatrangalude Snehabhajanam Part 4 – Class 00:59:00
Nakshatrangalude Snehabhajanam – PDF 00:10:00
6.3 Kanneerum Kinavum
Kanneerum Kinavum Part 1 – Class 01:15:00
Kanneerum Kinavum Part 2 – Class 01:01:00
Kanneerum Kinavum Part 3 – Class 00:28:00
Kanneerum Kinavum – PDF 00:10:00
ചർച്ചാവേദി
1. Indhulekha
Charchavedhi – Indhulekha Part 1 00:30:00
Charchavedhi – Indhulekha Part 2 00:27:00
TAKE THIS COURSE
  • 29,999.00 Inclusive of GST
  • 300 Days
0 STUDENTS ENROLLED

    Contact Us

    top
    Terms, Condition & Usage Policy copyright 2021 | NEO IAS