മലയാളം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് 2022

2022- ലെ പരീക്ഷയെ മുൻനിർത്തി പ്രെത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ.

മലയാളം പേപ്പർ 1 ലെയും, പേപ്പർ 2 ലെയും സെക്ഷൻ എ, സെക്ഷൻ ബി യൂണിറ്റുകൾ
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ.

12 യൂണിറ്റുകൾ അടിസ്ഥപ്പെടിത്തി 12 ഫുൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ.

ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തവും,വിശദവുമായ ഫീഡ്ബാക്ക്.

മികച്ച ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള പ്രേത്യേക മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

Course Curriculum

Malayalam Test Series 2022
TAKE THIS COURSE
  • 7,999.00 Inclusive of GST
  • 200 Days
0 STUDENTS ENROLLED

    Contact Us

    top
    Terms, Condition & Usage Policy copyright 2021 | NEO IAS